000000000
Рецепция до 20 ч.
0889712655
Ранни резервации
stefanov_hotels@abv.bg Български БгEnglish En Русский Ру
Общи условия за резервации

Общи условия

Общи условия за интернет резервации, уреждащи отношенията между „Стефанов” ООД , вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 102234939, със седалище и адрес на управление: с. Лозенец, ул. „Младост” 20, наричано за краткост „ХОТЕЛА” и физически и юридически лица, наричани за краткост „ПОТРЕБИТЕЛИ“, възникващи с приемането на услуги резерваций, на рецепция, през телефон на рецепция или през сайта на „Хотела” – www.stefanov-hotel.com

Настоящите „Общите условия” уреждат платежните отношения, правата и отговорностите на „Хотела” и Потребителите, по повод предоставяни от хотели „Стефанов”- с. Лозенец, услуги на гостите на хотелите, извършили резервации през официалния уеб сайт – www.stefanov-hotel.com , директно на рецепция или през телефон на рецепция.  

1.Общи правила и условия  за резервации направени директно на рецепция на хотели „Стефанов”- с. Лозенец , по телефон или ел. поща.

През официалния сайт на хотели „Стефанов” www.stefanov-hotel.com/, използвайки интегрирания модул за онлайн резервации, можете сами веднага да направите резервацията, която Ви е необходима, по зададени от Вас параметри.

Настоящите общи условия за интернет резервации задължават „Стефанов”ООД като ХОТЕЛИЕР да осигури заявената от клиента резервация според предоставените от клиента чрез резервационния формуляр данни за: име на клиента, хотел, период, брой нощувки, брой възрастни и деца, цена за нощувка, брой и вид помещения.

След успешно извършено заплащане на избраната от Вас услуга в клон на банка, Вие получавате имейл с потвърждение на Вашата резервация от Хотела.

Полето „ Допълнителни изисквания уточнения”  в резервационния формуляр няма задължителен характер за ХОТЕЛИЕРА и всички желания на клиента, попълнени във въпросното поле ще бъдат удовлетворени само при възможност.

Съвместното наличие на резервация от страна на клиента, писменно потвърждение от страна на Хотела и документ, потвърждаващ плащане от страна на клиента , се явяват валидно сключен договор между страните с всички произтичащи права и задължения за тях, записани в настоящите общи условия. Отсъствието на отделен подпис на клиента върху тези условия не снема неговата отговорност от изпълнението им.

Хотела  декларира , че няма добавени допълнителни , резервационни или други скрити такси към цената на стаята. Хотела не таксува личната Ви кредитна/ дебитна карта, тъй като Вие плащате директно в клон на банка или на място на рецепция.

2.Цени, предплащане, анулиране, неявяване.

Препоръчваме Ви да се запознайте старателно с правилата и сроковете за анулация, възможността за възстановяване на средства, преди да направите резервация и завършите плащането.

С извършването на резервация през онлайн резервационния модул на официалния уеб сайт на хотели „Стефанов”, Вие приемате и се съгласявате с прилаганите от ХОТЕЛИЕРА правила за анулиране и политиката му в случай на непристигане, както и с всички допълнителни условия и правила на ХОТЕЛИЕРА, които могат да се отнасят до Вашето посещение или престой.

Цените в интернет страницата на хотели „Стефанов” са в лева (BGN), с включен ДДС, туристически данък и застраховка. Общата дължима от клиента сума по резервацията се калкулира, в зависимост от броя дни, броя възрастни и деца, броя и вида на избраните помещения и от актуалната ценова оферта за съответния период. Всички плащания свързани с резервации през официалния уеб сайт на хотели „Стефанов” се извършват в български лева /BGN/.

Моля, имайте предвид, че резервация, за която е приложимо плащане на части или (пълно или частично) предплащане може да бъде анулирана от страна на ХОТЕЛИЕРА (без предварително уведомление или предупреждение), ако съответната(ите) (оставаща/и) сума/и не могат да бъдат събрани в цялост на съответната дата на плащане в съответствие с платежната политика на ХОТЕЛИЕРА и условията на конкретната резервация. Политиките на анулиране и предплащане могат да варират в зависимост от типа стая и избраната цена.

Късно плащане, грешна банкова информация, са на Ваша отговорност и за Ваша сметка; в този случай нямате право на възстановяване на стойността на което и да било (невъзстановимо) предварително плащане, освен ако ХОТЕЛИЕРЪТ не се съгласи или не позволи това в съответствие с политиката си за (предварително) заплащане или анулиране.

Препоръчваме Ви внимателно да прочетете политиката на ХОТЕЛИЕРА относно анулирането на резервациите, заплащането и правилата при неявяване преди да направите резервацията, и да се уверите, че извършвате съответните плащания на време според изискванията на съответната резервация.

Приемаме заплащания с карти Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro само на място на рецепция. Поставено е логото на сайта на хотела.

ХОТЕЛИЕРЪТ запазва правото си да променя цените и специалните оферти в интернет страницата си в зависимост от търсенето и наличните към момента свободни места. При вече направени, потвърдени и платени резервации дължимата сума не се променя, независимо от представените нови ценови оферти.

1. Резервация на помещение.

1.1. Резервация на помещение е възможна директно на рецепцията на хотела, по интернет, по телефон, по имейл или чрез туристически агенти.

2. Цени и плащане

2.1.Цените са в лева (BGN), с включен ДДС, туристически данък и застраховка. Ползването на басейн, шезлонг и чадър е безплатно.

Изглед на басейн се доплаща на рецепция - 10 лв. на ден.

 2.2. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 50% от цената на заявената резервация. Потребителят заплаща депозита с потвърждаване на направената от него резервация, по банков път или на място на рецепция.

- 50% от пълната сума на резервацията става изцяло дължима в момента на нейното потвърждаване

- След потвърждение на всички данни на резервацията гостът ще бъде препратен към банковата сметка на хотела.

2.3. Останалите неплатени не повече от 50% от цената на заявената резервация се заплащат преди настаняване на рецепция.

3. Права и задължения на страните

3.1. Хотелиерът се задължава да предостави стандартните за категория една звезда в с. Лозенец,туристически услуги, заплатени от Потребителя.
3.2. Хотелиерът има право да се откаже от приетата резервация, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащанията в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на резервацията, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.

3.3. Потребителят се задължава:
3.3.1. да заплати в установените срокове стойността на направената резервация;
3.3.2. да спазва законите на Р. България и вътрешния хотелски ред в хотели „Стефанов”;
3.4. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пристигане да прехвърля правата и задълженията си по направената и предплатена резервация на трето лице. 

4. Отговорност на страните, неустойки.

4.1. Хотелиерът не носи отговорност пред Потребителя в случай на форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в Р. България, така и в съседните й граничещи страни, заплашващи сигурността на хората, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след направена резервация, което не може да бъде избегнато от страна на хотелиера и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.

4.2. ПОТРЕБИТЕЛЯ има право да избере плащане с банкова карта, чрез пос терминала на рецепция, при съгласие на настоящите «Общи условия» и Общите условия на закупуването на резервация на помещения за настаняване и изхранване .

4.3. ПОТРЕБИТЕЛЯ има право да откаже резервация, платена с банкова карта.

4.4. В случай по т.4.3. сумата се възстановява по същата карта, с която е платена резервацията.

4.5.Възстановяването на сумата е в срок от 10 /десет/ работни дни от заявката за отказ.

4.6.Възстановената сума е в размер на платената сума намалена с неустойките

съгласно Общите условия на закупуването на резервация на помещения за настаняване и изхранване.

4.7. При анулация на резервация, платена с банкова карта чрез ПОС терминал, всички разходи по възстановяване на сумата са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ, включително разходи за диспути, спорове и други.
4.8. Клиентът може да се откаже от услугите без да дължи неустойки в срок не по-късно от 7 (седем) дни преди датата на пристигането в хотела. При отказ на клиента от резервация след настаняване, клиентът дължи 50% (петдесет процента) от общата стойност на услугите.
В случай на причинени от страна на клиента материални щети при ползване на услугите той дължи заплащане по цени на дребно в страната на пребиваването си.

В случай на отказ от направена резервация от страна на Потребителя, Хотелиерът удържа от предплатения депозит следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната резервация - от 7-ия ден преди датата на пристигане до датата на пристигане - 50% от крайната цена на резервацията.
4.9. Хотелиерът носи отговорност само за събития настъпили на територията на хотела и не носи каквато и да било отговорност към Потребителя при консумирани от него храна и напитки извън определените от хотела места и извършване на действия извън хотела различни от обичайните такива за територията на хотела.

5. Хотелиерът не носи каквато и да било отговорност към претенции на Потребителя, които не са съобщени от него по време на престоя му в хотела или не са потвърдени от лекарския екип, обслужващ хотела, или са недоказани по несъмнен и категоричен начин, че са възникнали в пряка връзка от виновно действие или бездействие на служители на Хотелиера.

5.1. Хотелиерът може да търси отговорност от Потребителя в случай на възникнало събитие, което може да увреди личното достойнство на персонала на хотела, репутацията или имуществото на хотела.

5.2. Хотелиерът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, му е отказано изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от територията на хотела, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи.
5.3. Хотелиерът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на престоя му в хотела.
5.4. Хотелиерът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на почивката му от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи хотелиерът съдейства на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава обичайна туристическа почивка на другите гости на хотела.
5.5. Хотелиерът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време и поради това не е получил едни или други услуги.

5.6.Опцията "безплатен паркинг" е възможна до изчерпване на наличните свободни парко-места. Опцията "специални изисквания" се изпълнява при възможност от страна на хотела.

6.  „Хотела” се задължава да приема правомерни плащания с всички банкови карти, носещи търговски марки на Visa, MasterCard, Maestro, БОРИКА и др., на място на рецепция.

„Хотела” чрез авторизационната систена на Борика-Банксервиз АД (БОБС), има право да откаже да приеме плащане с банкова карта в случай на:

1) Невалидност на банковата карта;

2) Невъзможност да се получи потвърждение за извършване на операцията;

3) Съмнение относно правомерността на операцията;

4) Неуспешно идентифициране (автентикация) на картодържателя за плащане на ПОС терминал;

6.1. „Хотела” се задължава да възстанови по картата, заплатените от ПОТРЕБИТЕЛЯ суми, в случай на непредоставяне на поръчаните услуги, или в противоречие с Общите условия на закупуването на резервация на помещения за настаняване и изхранване .

Всяка резервация платена с банкова карта е автоматично потвърдена и престоят Ви в х-ли „Стефанов”- Лозенец е гарантиран. Все пак, макар и вероятността за това да е много малка, ако точно в периода между избора на стая и извършването на плащането друг(и) клиент(и) резервират чрез плащане последните налични стаи, платената сума ще бъде възстановена чрез дебитна транзакция към картата, с която е извършено плащането. 

6.2.  „Хотела” се задължава да получи по изричен и безусловен начин съгласието на ПОТРЕБИТЕЛЯ, че последният се е запознал и приема настоящите Общи условия, преди и като условие да бъде прието за обработка плащането на поръчката.

6.3.  „Хотела” има право да изисква резервационна такса, такса обслужване, сезонни такси и др. които се обявяват при извършване на процеса на резервиране.

7. Спорове и рекламации.

7.1. Всички спорове по изпълнение на услугите, произтичащи от направената резервация ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
7.2. В случай, че по време на престоя в хотела се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на предоставените стандартни услуги, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред Хотелиера и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
7.3. Потребителят се съгласява, че максималният краен размер на компенсация, който би могъл да бъде претендиран и заплатен от Хотелиера при доказани по несъмнен и категоричен начин вреди за Потребителя, възникнали на територията на хотела в пряка връзка от виновно действие или бездействие на служители на Хотелиера, не може да надвишава 30% от общата стойност на платената от Потребителя резервация.

Кореспонденция
При извършване и приключване на резервация, Вие се съгласявате да получите имейл, който ще се постараем да Ви изпратим малко след потвърждението на резервацията. Имейлът съдържа информация за хотела, персонален код на резервацията Ви, информация за Вашата резервирана услуга, както и информация относно анулация, модификация и преглед на резервацията в системата на уеб сайта ни.

Оригиналната българска версия на тези правила и условия е преведена на други езици. Преводната версия е израз на добра воля и представлява единствено офис превод, който няма правна стойност. В случай на спор по отношение на съдържанието или тълкуването на тези правила и условия, или несъответствия и различия между българската версия и версията на тези правила и условия на всеки друг език, следва да бъде прилагана българската.

Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват и/или предоставяни на трети лица от ХОТЕЛИЕРА само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за туризма. Декларираните от Вас имейл или телефон ще бъдат използвани за получаване на официална кореспонденция в качеството Ви на клиент – фактури, информация, уведомления, предизвестия и други.

За да продължите с резервацията и да я завършите с цел тя бъде окончателно потвърдена е необходимо да декларирате, че сте запознати и съгласни с настоящите Общи условия за резервации, уреждащи отношенията между „Стефанов” ООД в качеството си на Хотелиер, по повод предоставяни от хотели „Стефанов”- с. Лозенец, услуги на гостите на хотелите, чрез поставяне на отметка в полето определено за тази цел /касаещо резерваций направени през сайта на хотела/ или чрез писмено запознаване на място на рецепция.

„Стефанов” ООД
Адрес по регистрация
с. Лозенец, ул. „Младост” №20
ЕИК 102234939
BG102234939
Мол: Огнян Стефанов

Адрес за кореспонденция: с. Лозенец, п.к. 8277, ул. „Младост” №20
 

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да функционира правилно. Повече за бисквитките Разбрах и приемам!