000000000
Рецепция до 20 ч.
0889712655
Ранни резервации
stefanov_hotels@abv.bg Български БгEnglish En Русский Ру
Политика по защита на личните данни

Защита на личните данни

ПОЛИТИКА НА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
ОТ „СТЕФАНОВ“ ООД, ЕИК 102234939

1.1. Настоящата политика се прилага за обработване на личните данни за:
а)  лица,  които  са  назначени  на  трудов  или  граждански  договор  за  работа  в  дружеството (работници);
б)  лица,  с  които  дружеството  има  сключен  договор  (писмен  или  устен)  за  предоставяне    или    получаване    на    доставки,    услуги    и/или    строителство (клиенти/доставчици);
в) представляващи лицата (физически или юридически) по горните точки;
г)  гости  на  хотел ски  комплекс „Стефанов“ (включващ  х - л  „Стефанов  1“,  х - л „Стефанов 2“ и х - л „Стефанов 3“), наричан по - долу за краткост Хотела;
д ) други.

1.2.  „СТЕФАНОВ“  ООД е  търговско  дружество,  регистрирано  в  Търговския  регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК  102234939 , със  седалище и адрес на управление:  село  Лозенец 8277, община Царево , ул. „Младост“ No  16, с  а дрес за кореспонденция:  село  Лозенец, о бщина Царево , ул.  „Младост“ No  20;  e - mail: og.stefanov@abv.bg;    тел.:  0889712655, 059057365; интернет    страница:  www.stefanov-hotel.com .
„СТЕФАНОВ“  ООД  осъществява  своята  дейност  при  стриктно  спазване  на изискванията  на  Регламент  (ЕС)  2016/679  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  относно  защитата  на  физическите  лица  във  връзка  с  обработването  на  лични  данни  и  относно свободното движение на такива данни  и Закона за защита на личните данни.  Дружеството  о съществява  защитата  на  личните  данни  на  физическите  лица  чрез  управителя си  - Огнян Стефанов Стефанов .

2. „СТЕФАНОВ“ ООД обработва следните лични данни и категории лични данни лица, които са нейни работници, клиенти и/или доставчици ,  гости на Хотел а :
а) име, идентификационен номер (ЕГН, ЕИК,  ИН по ДДС и други подобни), дата  и   място   на   раждане,   гражданство,   документ   за   самоличност ,   държава,   издала  националния документ за самоличност;
б)  данни  за  контакт  (адрес,  стационарен/мобилен  телефон,  електронна  поща  и други подобни);
в) демографски характеристики (пол, възраст, местоживеене и други подобни);
г)  да нни  за  здравословното  състояние  (на  работниците  – медицинско,  трудова  медицина);
д) данни за правния статус ( на работниците  – свидетелство за съдимост);
е)  данни за месторабота, длъжност, професия;
ж)  данни  за  ученик  над  16  г./студент  (учебно  заведение,  форма  на  обучение,  факултетен номер и други подобни);
з)  данни  за  икономическо  положение  (кредитни  задължения,  запори  върху  трудово възнаграждение , задължения за издръжка и т.п);
и) данни за гражданско състояние (семейно положение, деца); Страница  2 от  4
й)  данни  на    действителните  собственици  на  клиентите/доставчиците  (име,  идентификационен  номер,  дата  и  място  на  раждане,  гражданство,  документ  за  самоличност, постоянен адрес, адрес за кореспонденция, други данни за контакт);

3. Личните данни на физическите лица се обработват за целите на:
а) сключване  на  трудов  или  граждански  договор  с  Дружеството,    по  който  физическото лице е страна (работник/служител, респективно изпълнител );
б)  сключване на договор с дружеството (доставки, услуги и/или строителство), по  който физическото лице е клиент;
в)  сключване на договор с дружеството (доставки, услуги и/или строителство), по  който физическото лице е доставчик;
г) легитимиране на  страните - , о сигуря ване изпълнение на задълженията - , защита  на правата и легитимните интереси на страните - ,  о съществяване на кореспонденция и  обмяна  на  информация  във  връзка  с  изпълнението  на  договорите  по  букви  „а“  – „в“ ,  отчитане, фактуриране, извършване  и получаване на разплащания по тях;
д )  изпълнение  на  законови  права  и  задължения  на  Дружеството  във  връзка  със  сключването и изпълнението на договорите по букви „а“  – „в“;
е) резервации/услуги на клиенти на хотела/туристи:

  • Обработка на заявки за  резервации/ услуги;
  • Осъществяване   на   връзка   при   отговор   на   запитвания,   подадени   чрез  електронните ни форми за контакт;
  • Настаняване в хотела.

ж )  реализиране  на  права  и  интереси  на  Дружеството,  които  имат  обосновано  преимущество пред интересите н физическите  лица;
з ) други.

4. Обработването на личните данни се извършва на основание: а) сключване   на   договор   с   дружеството,   по   който   физическото   лице   е  страна/представляващ друго лице или б) предоставено съгласие от физическото лице, или в) изпълнение на законови  задължения на Дружеството, или г)  реализиране  на  права  и  интереси  на  Дружеството,  които  имат  обосновано  преимущество пред интересите н физическите лица.

5. Личните данни на физическите лица, събирани и обработвани от Дружеството,  могат да бъдат предоставя ни на следните категория получатели на лични данни:
а)  субектите на данни;
б) лица, на които е възложено счетоводството на Дружеството;
в)  лица,  органи, институции и други, на които Дружество е длъжно да предостави  данни  по  силата  на  законова  разпоредба (с четоводна,  данъчна,  осигурителна  и  друга  информация);
г)  платежни  организации  и  системи,  обслужващи  безналични  плащания  и  преводи, включително и с платежни инструменти; Страница  3 от  4
д) лица, на които Дружеството е възложило уведомлението и/или изпълнението на  принудите лно  събиране  на  дължими  вземания  от  клиенти  (нотариуси,  ЧСИ,  ДСИ  и  други подобни).

6.  Предоставянето  на  личните  данни  е  доброволно,  когато  тези  данни  са  необходими за  сключването  на  договор  (писмен  или  устен)  с  Дружеството ,  съответно  реализиране  на  резерв ация  в  Х отел а .  В  случай,  че  данните  не  бъдат  предоставени,   Дружеството  няма  да  е  в  състояние  да  предостави  прод укт  или  услуга ,  или  извърши  резервация  в  хотела .  С  подаването  на  заявка  за  резервация  (по  електронен  път,  по  телефон, факс или на място в хотела) клиента се съгласява личните му данни да бъдат  обработвани  и  съхранявани  за  целите  резервацията  му  и  произтичащите  от  това  законови  задължения  за  Х отел а по  Зак она  за  туризма  и  други  относими  нормативни актове.

7.  Субектите  на  данни  имат  право  на  достъп ,  право  да  поискат  коригиране,  изтриване или ограничаване обработването  на отнасящите се до  тях и обработвани от  Дружеството лични данни.

8. Субектите на данни и мат право да получат данните от Дружеството във вида и  по начина, определени в закон и да ги прехвърли на друг администратор. Субектите на  данни имат право да поискат от Дружеството пряко да прехвърли данните им на друг  администратор, когато това е техниче ски осъществимо.

9. Субектите на данни, чиито  лични данни се обработват, могат по всяко време да  възразят  срещу  обработването  на  данните  им,  когато  се  обработват  на  основание  реализиране   на   права   и   интереси   на   Дружеството,   които   имат   обосновано  преимущес тво пред интересите н физическите лица, по един от следните начини:
а) чрез изпращане на  e - mail :  og.stefanov@abv.bg
б)  в офиса на Дружеството.
Оттеглянето на дадено съгласие не засяга законосъобразността на обработването  на  личните  данни  преди  оттеглянето.  Въпреки  оттеглянето  на  съгласието,  личните  данни  могат  да  бъдат  обработвани  от  Дружеството,  ако  е  налице  основание  за  обработване на данните по т. 4, различно от съгласието.

10.  Физическите  лица  могат  да  упражнят  правата  си  на  посочените  в  т. 1  и  т.  9  адреси и телефони за кореспонденция след надлежна идентификация.

11.  Физическите  лица  могат  да  упражнят  правото  си  на  жалба  до  Комисията  за  защита на личните данни, която е надзорен орган в областта на защита на лични данни.

12. Дружеството съх ранява събраните лични данни в следните срокове:
а) когато данните се съхраняват във връзка с трудови и осигурителни досиета на  физическите лица (работници/изпълнители)  – 50 години; Страница  4 от  4
б )  когато  данните  се  обработват  на  основание  сключен  договор  – за  срок  от  5  години  от  началото  на  календарната  година,  следваща  годината  на  прекратяване  на  отношенията;
в)  когато  данните  се  обработват  на  основание  получено  съгласие  – до  оттегляне  на съгласието;
г)  когато  данните  се  обработва т за  реализиране  на  права  и  интереси  н а  Дружеството,  които  имат  обосновано  преимущество  пред  интересите  н  физическите  лица  – до погасяване на правото и/или отпадане на интереса;
След  изтичане  на  посочените  срокове,  ако  не  е  налице  друго  основание  за  обработването на данните, те ще бъдат изтрит и.

13.  Дружеството  е  осигурило  чрез  административни,  технически  и  физически  предпазни  мерки,  защита на личните данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от  неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

14. Приложения:
Приложение  No  1  – Списък  на  длъжностите,  които  имат  достъп  и  обработват  регистрите с лични данни в Дружеството;
Приложение No 2  – Декларация  за съгласие за обработка на лични данни.

Настоящата политика е утвърдена на  25.05.2018 г. от управителя на  „СТЕФАНОВ“  ООД  – Огнян Стефанов Стефанов

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да функционира правилно. Повече за бисквитките Разбрах и приемам!